Osobní údaje

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících národních úprav prohlašujeme následující.

 1. Kdo je správce osobních údajů
  • AT Computers a.s. se sídlem Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, IČ: 61672599, DIČ: CZ61672599, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B.1975.
 2. Zásady zpracování osobních údajů:
  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem,
  • osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů,
  • přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje,
  • osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány,
  • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme
  • jméno a příjmení,
  • adresa,
  • název společnosti,
  • IČ,
  • telefonní číslo,
  • emailová adresa.
 4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme:
  • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.
 5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme:
  • našim dodavatelům zboží a logistiky,
  • orgánům státní správy,
  • externím agenturám po dobu nezbytně nutnou související se školením, organizací eventu atd.
 6. Práva subjektů údajů:
  Dle GDPR jsou Vaše práva:
  • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR),
  • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR),
  • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR),
  • Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
  • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR),
  • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR),
  • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR),
 7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace